നേഴ്‌സിംഗ്, പാരാമെഡിക്കൽ പ്രവേശനം; രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

  • Home-FINAL
  • Kerala
  • നേഴ്‌സിംഗ്, പാരാമെഡിക്കൽ പ്രവേശനം; രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

നേഴ്‌സിംഗ്, പാരാമെഡിക്കൽ പ്രവേശനം; രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു


പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ഇൻ നേഴ്‌സിംഗ്, പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരുടെ രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്റ് www.lbscentre.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവർ ഒക്ടോബർ 24ന് നിർദിഷ്ട ഫീസ് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫീപെയ്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖ വഴിയോ ഫീസ് ഒടുക്കാവുന്നതാണ്. അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫീസ് അടച്ചവർ അവരുടെ തുടർന്നുള്ള അലോട്ട്മെന്റുകൾക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ അവ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തവർക്ക് അലോട്ട്‌മെന്റ് നഷ്‌ടപ്പെടുകയും അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾതുടർന്നുള്ള അലോട്ട്‌മെന്റുകളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഫീസ് അടച്ചവർ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടതില്ല. ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്റിലേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ പുനഃക്രമീകരണം ഒക്ടോബർ 24 അഞ്ചു മണി വരെ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ : 04712560363, 2560364.

Leave A Comment