ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; 67 പേര്‍ ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; 67 പേര്‍ ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു

ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; 67 പേര്‍ ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു


Leave A Comment