2023 ഫോർമുല 1 ബഹ്‌റൈൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്‌സിൽ ചാമ്പ്യനായി മാക്‌സ് വെർസ്റ്റാപ്പൻ

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • 2023 ഫോർമുല 1 ബഹ്‌റൈൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്‌സിൽ ചാമ്പ്യനായി മാക്‌സ് വെർസ്റ്റാപ്പൻ

2023 ഫോർമുല 1 ബഹ്‌റൈൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്‌സിൽ ചാമ്പ്യനായി മാക്‌സ് വെർസ്റ്റാപ്പൻ


ചാമ്പ്യൻ മാക്‌സ് വെർസ്റ്റപ്പൻ…………
ബഹ്‌റൈനിൽ കുറിച്ചത് തന്റെ ആദ്യ വിജയവും, ഒപ്പം ആദ്യ സീസണിലെ ഓപ്പണിംഗ് വിജയവും.

Leave A Comment