കേരളത്തിൽ 5ജി സേവനം ആരംഭിച്ചു.

കേരളത്തിൽ 5ജി സേവനം ആരംഭിച്ചു.


കേരളത്തിൽ 5ജി സേവനം ഇന്നുമുതൽ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിലും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുമാണ് 5ജി സേവനം ലഭ്യമാകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ റിലയൻസ് ജിയോ ട്രൂ 5ജി സേവനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് 5ജി സഹായമാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വ്യവസായ, വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ മേഖലകളിലും ഐടി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളിലും ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾക്കുംസ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകളിലും തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളുടെ വളർച്ചയ്‌ക്ക് ഊർജ്ജം പകരാൻ 5ജിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave A Comment