കെ സി എ ദ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ 2022- 23 ജനുവരി 14 ന് സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • കെ സി എ ദ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ 2022- 23 ജനുവരി 14 ന് സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കെ സി എ ദ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ 2022- 23 ജനുവരി 14 ന് സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.


കെ സി എ ദ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ 2022- 23 ജനുവരി 14 ന് സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഗ്രൂപ്പ് 2 – നാടോടി നൃത്ത മത്സരത്തിൽ

ഒന്നാം സമ്മാനം
സൈന പ്രവീൺ

രണ്ടാം സമ്മാനം
ആരാധ്യ ജിജേഷ്

മൂന്നാം സമ്മാനം
മാളവിക ബിനോജ്

ഗ്രൂപ്പ് 4– മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൽ
ഒന്നാം സമ്മാനം

ഭൂമിക സൂരജ്

രണ്ടാം സമ്മാനം
ഗായത്രി സുധീർ

മൂന്നാം സമ്മാനം
ശ്രീനന്ദ കെ പ്രവീൺ

നാടോടി നൃത്ത ഗ്രൂപ്പ് സീനിയേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ

ഒന്നാം സമ്മാനം- റിഥമിക് തണ്ടേഴ്സ്

രണ്ടാം സമ്മാനം- നാഗ ബോയ്സ്

മൂന്നാം സമ്മാനം-സ്പൈസ് ഗേൾസ്

എന്നിവർക്ക് ലഭിച്ചു

Leave A Comment