കെ സി എ ദ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ 2022- 23 സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • കെ സി എ ദ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ 2022- 23 സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കെ സി എ ദ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ 2022- 23 സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.


കെ സി എ ദ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ 2022- 23 സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾ..

ഗ്രൂപ്പ് 1– സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് (മത്സര തീയതി: 16/01/2023)

ഒന്നാം സമ്മാനം
ആരാധ്യ അശോക്

രണ്ടാം സമ്മാനം
സാറ ലിജിൻ

മൂന്നാം സമ്മാനം
അമേലിയ ഗോഡ്സൺ

 

ഗ്രൂപ്പ് 2 ബി– സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് (മത്സര തീയതി: 16/01/2023)

ഒന്നാം സമ്മാനം
ആരാധ്യ ജിജേഷ്

രണ്ടാം സമ്മാനം
മിഹിക ബാമന്യ

മൂന്നാം സമ്മാനം
വൈഗ നവീൻ

ഗ്രൂപ്പ് 4– കഥക് നൃത്തം (മത്സര തീയതി: 16/01/2023)

ഒന്നാം സമ്മാനം
മാളവിക ബിജു

രണ്ടാം സമ്മാനം
നക്ഷത്ര രാജ് ചെറുട്ടിങ്കര

മൂന്നാം സമ്മാനം
പ്രിതാ സിംഗ്

ഗ്രൂപ്പ് 5– ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് ഗേൾസ് (മത്സര തീയതി: 16/01/2023)

ഒന്നാം സമ്മാനം
ആദിശ്രീ സോണി

രണ്ടാം സമ്മാനം
ശ്രീദക്ഷ സുനിൽ

മൂന്നാം സമ്മാനം
രുദ്ര രൂപേഷ് ഐയ്യർ

Leave A Comment