പത്മശ്രി മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻ കുട്ടി മാരാരെ പന്തളം പ്രവാസി ഫോറം ആദരിച്ചു

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • പത്മശ്രി മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻ കുട്ടി മാരാരെ പന്തളം പ്രവാസി ഫോറം ആദരിച്ചു

പത്മശ്രി മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻ കുട്ടി മാരാരെ പന്തളം പ്രവാസി ഫോറം ആദരിച്ചു


കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ചെയർമനായി ചുമതയുള്ള പത്മശ്രി മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻ കുട്ടി മാരാർക്ക് പന്തളം പ്രവാസി ഫോറം ആദരം നൽകി.
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുട ചെയർമാനായി ചുമതല ഏൽക്കുകയും ‘വാദ്യകലയിൻ’ 60 വർഷത്തെ മികച്ച സംഭാവനകൾ ചെയ്ത പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരാൻകുട്ടി മരാർക്ക് പന്തളം പ്രവാസി ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അജി പി ജോയി, സജീഷ് പന്തളവും ചേർന്ന് പൊന്നാട അണിയിച്ചു ആദരിച്ചു.

Leave A Comment