കേരളത്തിൽ നിന്ന് 11 പേർക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡൽ.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • കേരളത്തിൽ നിന്ന് 11 പേർക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡൽ.

കേരളത്തിൽ നിന്ന് 11 പേർക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡൽ.


തിരുവനന്തപുരം: വിശിഷ്ടസേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഈ വർഷത്തെ പൊലീസ് മെഡലിന് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് തൃശൂര്‍ റെയ്ഞ്ച് എസ് പി ആമോസ് മാമ്മന്‍ അര്‍ഹനായി. കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള 10 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സ്ത്യുത്യര്‍ഹ സേവനത്തിനുളള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ പൊലീസ് മെഡൽ ലഭിക്കും.

Leave A Comment