ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാതെ തന്നെ തീയതിയും ക്ലാസും മാറ്റാം; പുതിയ സൗകര്യവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാതെ തന്നെ തീയതിയും ക്ലാസും മാറ്റാം; പുതിയ സൗകര്യവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാതെ തന്നെ തീയതിയും ക്ലാസും മാറ്റാം; പുതിയ സൗകര്യവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ


ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാതെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യാത്ര തീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. നേരത്തെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം തീയ്യതി മാറ്റുന്നതിനായി ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കിയ ശേഷം പുതിയ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ  ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കിയ ചാർജ് നൽകണമായിരുന്നു. ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇനി മുതല് ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാതെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് യാത്രാ സമയം പരിഷ്കരിക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ട്രെയിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് ഏകദേശം 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറില് കൺഫേം ആയ ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്താൽ മതി. തീയ്യതി മാറ്റുന്നതിനു പുറമെ ടിക്കറ്റ് ഉയർന്ന ക്ലാസിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഇനി ലഭ്യമാകും.അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ, റെയിൽവേ യാത്രാ തീയതിയിലും ക്ലാസിലും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. തീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അധിക പണം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് ഐ.ആർ.സി.ടി.സി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ക്ലാസ് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് എത്ര നിരക്ക് വരുന്നുവോ അത് ഈടാക്കും.

Leave A Comment