ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ വിദ്യാരംഭം സംഘടിപ്പിച്ചു.

  • Home-FINAL
  • Business & Strategy
  • ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ വിദ്യാരംഭം സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ വിദ്യാരംഭം സംഘടിപ്പിച്ചു.


ബഹ്‌റൈൻ ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വർഷം തോറും നടക്കാറുള്ള വിദ്യാരംഭം ഇന്ന് വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു.

ബഹ്‌റൈൻ അൽഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ന്യൂറോളജിസ്റ് ഡോക്ടർ രൂപ്ചന്ദ് ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.. പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ രാവിലെ 05:30 മുതൽ നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ അറിവിന്റെ ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ചു.

Leave A Comment