ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷം മാറ്റിവെച്ചു.

ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷം മാറ്റിവെച്ചു.


കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ 05/01/23 നടത്താനിരുന്ന ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷം, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് 19/01/23 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥലം ബാൻസൺ തായ് ഹാൾ അദ്ലിയ.എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തവും സഹകരണവും പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Leave A Comment