എൽ.എം. ആർ. എ പരിശോധന കാമ്പയിൻ നടത്തി

എൽ.എം. ആർ. എ പരിശോധന കാമ്പയിൻ നടത്തി


ബഹ്റൈനിലെ നാഷണാലിറ്റി പാസ്‌പോർട്ട് ആൻഡ് റസിഡൻസ് അഫയേഴ്‌സ് , മുഹറഖ് ഗവർണറേറ്റിലെ പോലീസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവയുടെ ഏകോപനത്തോടെ ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി  മുഹറഖ് ഗവർണറേറ്റിൽ സംയുക്ത പരിശോധന കാമ്പയിൻ നടത്തി. ബഹ്‌റൈനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന താമസ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ലംഘനങ്ങൾ ആണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് .കണ്ടെത്തിയ ലംഘനങ്ങൾ നിയമനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയതായും ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും എൽ.എം. ആർ. എ അറിയിച്ചു.

Leave A Comment