യൂത്ത് ഇന്ത്യ ഫിലിം ക്ലബ്ബ് സിനിമ പ്രദർശനവും ചർച്ച സദസ്സും ഇന്ന്.

  • Home-FINAL
  • GCC
  • Bahrain
  • യൂത്ത് ഇന്ത്യ ഫിലിം ക്ലബ്ബ് സിനിമ പ്രദർശനവും ചർച്ച സദസ്സും ഇന്ന്.

യൂത്ത് ഇന്ത്യ ഫിലിം ക്ലബ്ബ് സിനിമ പ്രദർശനവും ചർച്ച സദസ്സും ഇന്ന്.


യൂത്ത് ഇന്ത്യ ഫിലിം ക്ലബ്ബ് സിനിമ പ്രദർശനവും ചർച്ച സദസ്സും ഇന്ന് നടക്കും

മനാമ : യൂത്ത് ഇന്ത്യ ഫിലിം ക്ലബ്ബ് സിനിമ പ്രദർശനവും ചർച്ച സദസ്സും ഇന്ന് രാത്രി 8:30 ന് ഫ്രന്റ്‌സ് സിൻജ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടത്തത്തുന്നതാണെന്ന് ഭാരവാാഹികൾ അറിയിച്ചു.

Leave A Comment